Nacházíte se: Úvodní stránka » Služby firmy CS Billiard » Pravidla kulečníkových her » Pravidla pool 10-Ball

Pravidla pool 14.1 ball (nekonečná)

6. 14/1 - endlos = 14/1- nekonečná (Standardní světová pravidla)

Používají se standardní pravidla Pocket kulečníku, pokud se zde nestanoví výslovně jinak.

6.1 Cíl hry.

——————

Hra 14/1 je hra s oznamováním. Hráč musí oznámit kouli a kapsu. Hráč dostane za každou oznámenou a korektně vnořenou kouli bod a může hrát tak dlouho, dokud potápí koule nebo dokud nezahraje faul. Hráč může vnořit 14 koulí, ale než zahraje patnáctou koulí (poslední, která na stole je), tak se opět 14 koulí postaví tak jako původně, přičemž místo nejpřednější koule zůstává volné. Hráč potom zkusí patnáctou kouli vnořit tak, že se nastavené koule uvolní a bude s nimi dále hrát. Hráč, který první dosáhne předem stanovený počet bodů (běžně 150 při velkých turnajích, ale jakýchkoliv jiný počet při hrách ve volném čase), ten hráč ve hře zvítězí.

6.2 Hráči.

—————

Hrají dva hráči nebo dvě družstva.

6.3 Použité koule.

—————————

Standardní sada barevných koulí čís. 1 - 15 plus bílá koule.

6.4 Nastavení.

——————

Staví se běžný trojúhelník, přičemž nejpřednější koule leží na zadním bodě, koule “1” na pravé a koule “5” na levé straně stavějících hráčů. Ostatní koule se mohou stavět libovolně, a musejí se dotýkat svých sousedících koulí.

6.5 Vyhodnocení.

————————

Každá korektně vnořená koule přinese hráči bod.

6.6 Rozehrání.

———————

Začínající hráč musí buďto (1) oznámit kouli a kapsu a kouli potom do této kapsy zahrát nebo (2) bílou kouli a dvě barevné koule zahrát na mantinel. Pokud se to hráči nezdaří, aby splnil některou z těchto dvou podmínek, nesplnil podmínky rozehrání. Za každé takové nedopatření dostane hráč dva záporné body jako trest. Navíc má soupeř možnost volby, (1) polohu přijmout nebo (2) koule znovu nastavit a nechat hráče znovu rozstřelit. Tato možnost zůstává tak dlouho, dokud nedojde k dodržení otevíracích podmínek, nebo pokud soupeř polohu nepřijme. Třífaulový trest se při chybách otevíracího strku nepoužívá. Pokud hráči při jinak korektním otevíracím strku padne bílá koule, je to faul a dostane jeden záporný bod. Tento faul se počítá do třífaulového trestu. Soupeř dostane opravu polohy z čelního pole, barevné koule zůstávají tak, jak leží. (Na kouli, která padne do kapsy se pohlíží, jako by naběhla na mantinel.) (Pokud soupeř požaduje, aby hráč uskutečnil nový otevírací strk, jde stále o to samé podání.).

6.7 Herní pravidla.

—————————

1. Korektně vnořená koule opravňuje hráče k tomu, aby zůstal u stolu, dokud se mu daří oznámenou kouli korektně vnořit. Hráč může hrát na libovolnou kouli, musí ale kouli a otvor předem oznámit. Nemusí oznamovat žádné podrobnosti jako jsou kombinace, mantinely a tak dále (cokoliv je myslitelné). Každá korektním strkem navíc vnořená koule se počítá jako další bod pro hráče.

2. Při každém strku se musí bílá koule dotknout barevné a potom (1) musí koule padnout nebo (2) musí bílá nebo jakákoliv barevná koule naběhnout na mantinel. Pokud se tyto podmínky nesplní, je to faul. Pokud barevná koule neleží těsně, ale ve vzdálenosti do jedné šířky koule mantinelu (pokud je to nezbytné, přeměří rozhodčí), potom hráč může na tuto kouli hrát nejvíce dvakrát “Sicherheit = jistotu”. Pokud tak učiní, potom se koule při dalším strku hráče považuje za ležící těsně na mantinelu. Potom se využijí pravidla pro “těsně ležící koule”, jestliže se hráč rozhodne svým strkem uvést tuto kouli do pohybu jako první. (UPOZORNĚNÍ: Pokud hráč ve svém posledním náběhu, před zahráním této koule zahraje faul, potom na tuto kouli může zahrát jen jednu povolenou “Sicherheit = jistotu”. Potom musí při hře na tuto kouli hrát podle pravidel o “těsně ležící kouli”. Pokud si tak nebude počínat, může se stát, že se dopustí tří za sebou následujících faulů a dostane příslušný trest, navíc vedle odebrání bodu za každý faul. Potom se nastaví všech 15 koulí a hráč, který byl potrestán, musí uskutečnit otevírací strk se stejnými podmínkami, jako na začátku.) (Pokud barevná koule leží do vzdálenosti v rozměru jedné koule od mantinelu, potom na ni může hrát každý hráč nejvýše dvakrát “roll-up = vykutálení ven”. Potřetí se to počítá jako tři fauly. Kombinace mezi “roll-up” a ostatními fauly se hodnotí příslušným způsobem.).

3. Jakmile se vnoří 14. koule, potom se partie na okamžik s 15. koulí na stole zastaví, 14 koulí se nastaví jako na začátku, přičemž místo na zadním bodě zůstává prázdné. Hráč potom pokračuje tak, aby 15. kouli (neboli “breakball”) vnořil tak, aby bílá koule následně vběhla do trojúhelníku a uvolnila tam ležící koule k další hře. Hráč ale nemusí hrát na 15. kouli. Může hrát na libovolnou kouli. Pokud se 15. koule vnoří spolu se 14. koulí, viz obrázek č.4.

4. Hráč může oznámit (“Sicherheit = jistota” (z důvodů obrany). Hra na jistotu je dovolená, ale musí probíhat podle stanovených pravidel. Náběh hráče se po korektním strku na jistotu skončí a vnoření koule se nebudou hodnotit. Každá koule, vnořená s oznámením na jistotu se znovu nastaví.

5. Hráč nesmí žádnou kouli chytat, dotýkat se jí nebo jakkoliv narušovat, pokud běží na trojúhelník nebo na otvor (rovněž nesmí držet ruku na otvoru). Pokud by to přeci jenom učinil, je to zvláštní úmyslný faul a odečte se mu jeden bod za faul a dalších 15 dodatečných bodů, celkem 16 bodů. Následující hráč může potom (1) přijmout polohu koulí tak jak jsou a s opravou polohy z čelního pole hrát dál nebo (2) nechat koule znovu nastavit a nechat soupeře hrát otevírací strk za stejných podmínek, jako na začátku.

6. Pokud 15. koule (nevnořená) anebo bílá koule brání nastavení, podívejte se do následujícího obrázku č. 4, jak má nastavení koulí proběhnout. (Proškrtaná *** políčka v obrázku znamenají takové situace, kdy nedochází k žádnému narušení, obě koule zůstávají na svých místech).

Obrázek 4: Hra 14/1 - Co je potřeba udělat, když ...?

Bílá koule je:

15. koule je:
   

V trojúhelníku
   

Není v trojúhelníku

Není na rozstřelovém

Bodě*
   

Je na rozstřelovém

Bodě*

V trojúhelníku
   

15. koule: zadní bod

Bílá: rozstřelové pole
   

15. koule: horní bod

Bílá: zůstává v pozici
   

15. koule: střední bod

Bílá: zůstává v pozici

V kapse
   

15.koule: zadní bod

Bílá: rozstřelové pole
   

15. koule: zadní bod

Bílá: zůstává v pozici
   

15. koule: zadní bod

Bílá: zůstává v pozici

V rozstřelovém poli

Není na rozstř. Bodě*
   

15. koule: v pozici

Bílá: horní bod
   

*******
   

*******

Není v rozstřel. Poli

Není v trojúhelníku
   

15. koule: v pozici

Bílá: rozstřelové pole
   

*******
   

*******

Je na rostřel. Bodě*
   

15.koule: v pozici

Bílá: na střední bod
   

*******
   

*******

7. Pokud má hráč opravu polohy v čelním poli (například potom, co soupeř vnořil bílou kouli), a všechny koule jsou v čelním poli,potom se na požadavek hráče ta koule, která je nejblíže čelní čáry, položí na zadní bod. Pokud jsou dvě koule ve stejné vzdálenosti od čelní čáry, potom se lze zeptat hráče, kterou kouli by chtěl nasadit.

6.8 Nekorektně vnořené koule.

——————————————

Nekorektně vnořené koule se znovu nastaví. Není žádný trest.

6.9 Barevné koule, které vyskočí ze stolu.

—————————————————————

Je to faul. Všechny koule, které vyskočily ze stolu se znovu nastaví, po zastavení ostatních koulí.

6.10 Bílá koule padne, nebo vyskočí ze stolu.

——————————————————————

Následující hráč má potom opravu polohy v čelním poli, ledaže by došlo k faulu podle pravidel 6.7.2, 6.7.5 nebo 6.12 (viz dále), kde se rovněž popisuje další postup.

6.11 Tresty za fauly.

——————————

Za faul se odečítá jeden bod. Upozornění: Těžší tresty jsou za úmyslné fauly (pravidlo 6.7.5) a za tři za sebou následující fauly (pravidlo 6.12). Následující hráč musí přijmout polohu bílé koule, ledaže by bílá koule padla nebo vyskočila ze stolu, nebo pokud by došlo k úmyslnému faulu (6.7.5) nebo ke třetímu faulu za sebou.

(Hráč nemůže mít body za kouli vnořenou faulem.).


6.12 Třífaulový trest.

———————————

Pokud se hráč dopustí faulu, je mu odebrán bod (nebo více bodů, jak kdy), a bude zaznamenáno, že má faul. Hráč zůstává u tohoto faulu až do svého dalšího náběhu, kde může faul vymazat korektním vnořením koule nebo splněním podmínek jistoty. Pokud hráč nenaplní žádnou z těchto podmínek, potom ztratí další bod a zaznamená se mu druhý faul. Pokud nesplní dané podmínky, tedy korektně vnořit kouli nebo podmínky jistoty, ani ve třetím náběhu za sebou, dostane trest ve výši 15 bodů minus. Uskutečnění třetího faulu za sebou vymaže automaticky předchozí záznamy. (Tři za sebou následující fauly znamenají celkem minus 17 bodů, (-1) plus (-1) plus (-15).) (Pokud došlo ke třetímu faulu ve stejné záležitosti, což by bylo možné hodnotit jako nesportovní chování, přesto se uděluje jen minus 15 bodů, nikoliv minus 30 bodů.). Potom se všechny koule nastaví a potrestaný hráč musí uskutečnit otevírací strk za stejných podmínek, jako na začátku. (Fauly se vymažou až po korektním strku, anebo po třetím faulu.) (viz rovněž 6.6) Je potřeba v tomto místě zdůraznit, že tři za sebou následující fauly mohou vzniknout pouze ve třech za sebou následujících nábězích. Jako příklad: Pokud hráč skončí náběh číslo 6 faulem, potom přijde ke stolu na náběh číslo 7 a rovnou se dopustí faulu (má potom dva fauly), následně při náběhu číslo 8 korektně vnoří a druhým strkem vnoří bílou kouli do kapsy, potom se nedopustil tří za sebou následujících

faulů, protože k těmto faulům došlo ve třech různých nábězích. Jakmile se koule na začátku osmého náběhu vnořila, dva fauly se vymazávají. Hráč má nyní pochopitelně opět jeden faul, když přijde ke stolu na náběh číslo 9.

6.13 Vyhodnocení.

————————

Odebírání bodů může mít za následek jejich záporný stav. Stav bodů se potom uvádí jako “minus 1”, “minus 2”, “minus 15” a tak dále. (Jeden z hráčů hru vyhraje, zatímco druhý uskutečnil dva fauly. Výsledek je potom 150 ku minus 2.). Pokud hráč při strku nevnoří žádnou kouli a dopustí se faulu,potom se trestný bod odečte od stavu, jaký byl před strkem. Pokud hráč vnoří kouli a přitom se dopustí faulu, tak se koule znovu nasadí (a nezapočítává se), jeden bod se odečte ze stavu, jaký byl před strkem.
design: CS Billiard s.r.o. - Josef Červenka, 2012